Hva bør du vite om naboloven?

I Stock 1350512219
Del:

Naboforhold kan være utfordrende, og mange er usikre på hvilke regler som gjelder i naboforhold. Har naboen oppført bebyggelse som stjeler utsikten din eller fratar deg formiddagssolen? Er trærne på naboeiendommen en irritasjon? Eller har du rett og slett en nabo som bruker eiendommen sin på en måte som er sjenerende for omgivelsene? Forholdet mellom naboer reguleres av naboloven, og vi gir deg en innføring i de mest sentrale bestemmelsene.

Naboloven regulerer forholdet mellom naboer, og oppstiller begrensninger for hva man kan foreta seg av hensyn til sine naboer. Det er viktig å være klar over at loven er fravikelig, hvilket vil si at den kun gjelder dersom annet ikke er avtalt mellom partene.


Naboloven gjelder ikke kun eier av eiendommen, men også andre som råder over eiendommen, eksempelvis en leietaker eller bruksrettshaver. Også entreprenører eller andre som utfører arbeid på eiendommen i samråd med eier kan etter omstendighetene omfattes av loven.


Den såkalte tålegrensen for hva man normalt må akseptere som nabo følger av naboloven § 2. Naboloven § 2 slår fast at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Inn under ulempe går også at noe må regnes for farlig. Hvorvidt en handling, et tiltak eller en unnlatelse overstiger tålegrensen må vurderes konkret.


Det er ikke kun tilstøtende eiendommer som omfattes av bestemmelsen – enhver eiendom som blir påvirket er i utgangspunktet omfattet.


Ved vurderingen av om noe er urimelig eller unødvendig, skal det legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre eller avgrense skade eller ulempe. Det skal også tas hensyn til naturmangfoldet på stedet.


Ved vurderingen av om noe er urimelig, skal det legges vekt på om det er ventelig etter forholdene på stedet og om det er verre enn det som pleier å følge av vanlige bruks- eller driftsmåter på sammenlignbare steder. Selv om noe er å anse som forventbart eller vanlig, kan det like fullt anses som urimelig dersom det fører til en betydelig forverring av bruksforholdene som bare eller i særlig grad berører en avgrenset krets av personer.


I tillegg til den generelle tålegrensen oppstilt ovenfor, er det verdt å merke seg at naboloven også oppstiller forbud mot å sette i verk graving, bygging, sprenging eller lignende, uten å sørge for nødvendige forholdsregler mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og lignende. Ingen kan videre bygge slik at takdrypp eller snøras faller ned på naboeiendommen til skade eller ulempe for naboen, og dør, vinduer og annen åpning i vegg mot nabo skal i utgangspunktet ikke være nærmere naboeiendommen enn 1,25 meter.


Trær og hekker er en annen vanlig kilde til nabokonflikter, og naboloven har også reguleringer om dette. Les gjerne mer om dette i artikkelen «Trær til besvær – Hva må du akseptere?».

Annonsere?