Radon – den usynlige helsefaren

I Stock 1393538022
Del:

Du har kanskje hørt om den usynlige, luktfrie og smakløs edelgassen radon. Den befinner seg i mange norske boliger og anslås å forårsake mange hundre krefttilfeller hvert år. Vet du om din bolig er eksponert for radon, og hva du i så tilfelle bør foreta deg? Og er du egentlig pålagt å måle radonnivåene i boligen din, og i så fall hvor ofte? Vi forteller deg det du bør du vite om radon.

Radon er en naturlig og radioaktiv edelgass som stammer fra jorden. Avhengig av jordens og byggets gjennomtrengelighet kan radon trenge inn i boliger og føre til innendørs forurensning. Radon er helseskadelig å puste inn, og antas å være en sentral bidragsyter til mange av tilfellene av lungekreft vi ser hvert år. Det faktum at radon er både usynlig, luktfritt og smakløst gjør at det kun kan avdekkes gjennom såkalt radonmåling.


Mange lurer på om de plikter å gjennomføre radonmåling. Radonmåling i bolig du selv bor i er ikke pålagt, men anbefalt. Dersom du leier ut bolig er du imidlertid forpliktet til å måle radonnivåer iht. strålevernforskriften. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, uavhengig av om det er offentlig eller privat utleier og uavhengig av om leieobjektet er en selvstendig enhet eller utgjør en del av din egen bolig. Unntak gjelder imidlertid for utleie av hytter og fritidsboliger, forutsatt at bruken er begrenset til fritidsutleie i kortere tidsrom.


Radonmåling skal foretas over en periode på to måneder mellom midten av oktober og midten av april. Radon bør måle i minimum to oppholdsrom i boligen, eksempelvis på stue og soverom. Det finnes en rekke firmaer som tilbyr radonmåling, men pass på å benytt et firma som følger DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) sine måleprosedyrer for bolig. Med mindre det foreligger spesielle omstendigheter som tilsier at det er nødvendig - eksempelvis at det er snakk om bebyggelse i særlig radonutsatte områder - trenger boenheter beliggende fra og med tredje etasje over bakkenivå normalt ikke måles.
Radonnivået skal være så lavt som mulig, og årsmiddelverdien (gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over ett år) skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I strålevernforskriften omtales dette nivået som såkalt grenseverdi.


I tillegg skal det igangsettes tiltak med sikte på å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m3, med sikte på å redusere radonnivåene. I strålevernforskriften omtales dette nivået som såkalt tiltaksgrense. Dersom du har gjennomført pliktige radondempende tiltak, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.


Som utleier må du kunne dokumentere at radonnivåene er forsvarlige. Denne dokumentasjonen skal ikke registreres eller sendes inn til offentlige myndigheter på noen måte, men må kunne fremvises for leietaker og evt. tilsynsmyndigheter ved behov. Dersom radonmåling viste et resultat over tiltaksgrensen, plikter utleier videre å dokumentere at pliktige tiltak er igangsatt.


Oppsummeringsvis må du foreta radonmåling i utleieobjekter, og du bør foreta radonmålinger i egen bolig. Målt over en periode på 2 måneder i midten av oktober og midten av april skal radonnivået ikke overstige den såkalte årsmiddelverdien på 200 Bq/m3, og du må foreta radondempende tiltak dersom tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 er overskredet. Både pliktig radonmåling og evt. pliktige tiltak må kunne dokumenteres ved behov.

Annonsere?