Trær til besvær – Hva må du akseptere?

I Stock 493238552
Del:

Lurer du på om du kan kreve at naboen reduserer høyden på hekken eller feller trærne som stjeler ettermiddagssolen? Uenighet rundt trær og hekker er blant de vanligste kildene til nabokonflikter, og vi vil her redegjøre for lovens utgangspunkt.

Trær beliggende på eiendomsgrensen vil anses for å være i sameie mellom deg og din nabo, og en evt. tvist knyttet til slike trær må løses etter sameieloven. Hekker som fungerer som gjerde mellom de berørte eiendommene vil videre reguleres av grannegjerdelova. I tilfeller der treet eller hekken befinner seg på naboens eiendom vil man imidlertid kunne søke veiledning i naboloven.


Med mindre det er av en viss betydning for eier eller naturmangfoldet på stedet, kan man i følge naboloven § 3 ikke ha trær som er til skade eller særlig ulempe for nabo nærmere naboeiendommen enn 1/3 av trehøyden. Det er i denne sammenheng avstanden til hus, hage, tun, dyrket mark eller lignende som er avgjørende, og ikke avstanden til nabogrensen.


Når det gjelder eiers interesse i å beholde treet, vil både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn kunne tillegges vekt ved vurderingen. Eier vil eksempelvis kunne ha økonomisk interesse i å beholde produktiv skog. Det kan videre legges vekt på om treet skaper ly for vær og vind, at det hindrer innsyn eller representerer en estetisk verdi av betydning.


Det er videre en forutsetning at treet representerer en skade eller ulempe for nabo. Det må i denne forbindelse foreligge en påviselig skade eller ulempe. At treet stenger for utsikt eller fører til reduserte solforhold kan være av betydning, selv om rettspraksis tilsier at det skal en del til. Det samme gjelder ved nedfall av løv og greiner. En fare for at treet kan påføre omgivelsene skader, er eksempler på forhold som normalt vil tillegges betydelig vekt.


Trær, røtter eller greiner som befinner seg på din eiendom og som representerer en viss skade eller ulempe, kan du etter omstendighetene kreve kuttet i tråd med grenselinjen. Vær imidlertid oppmerksom på at du plikter å gi nabo anledning til å foreta seg dette med rimelig frist, og loven åpner ikke for at man tar saken i egne hender uten at lovens fremgangsmåte er fulgt. Det er også verdt å merke seg at unntak gjelder for merketrær samt i tilfeller der det er skog på begge sider av grenselinjen.


Hekker som er lavere enn 2 meter, er i utgangspunktet tillatt. Hekker med en høyde utover dette vurderes etter ovennevnte regler.


Selv om man ikke finner grunnlag for å kunne kreve trær eller hekk felt eller beskjært etter ovennevnte regler, er det viktig å være klar over at nabolovens generelle bestemmelse om at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig eller til skade eller ulempe for naboeiendommen også kan komme til anvendelse på selvstendig grunnlag. Du kan lese mer om den generelle tålegrensen i naboforhold i artikkelen «Hva bør du vite om naboloven?».


Selv om naboloven gir oss god veiledning, vil bestemmelsene bero på konkrete vurderinger med elementer av skjønn. Dette innebærer at det ofte vil være vanskelig å forutse sin rettsstilling. På generelt grunnlag er det ikke tilrådelig å felle eller beskjære trær eller hekker på naboens tomt uten avtale eller dom, da urettmessige tiltak vil være både straffbare og erstatningsbetingende. Dersom du mener å kunne kreve trær eller hekker på naboens eiendom felt eller beskjært, bør du derfor alltid forsøke å løse saken i minnelighet. Dersom det skulle vise seg umulig, kan man få fastslått og håndhevet sine rettigheter ved hjelp av domstolene.

Annonsere?