Personvernerklæring

1. Generelt


1.1 M2 behandler dine personopplysninger når du besøker våre nettsider, inngår forretningssamarbeid med oss eller av andre grunner tar kontakt med oss. I denne personvernerklæringen redegjør vi for når, hvordan og på hvilket grunnlag vi behandler personopplysninger.


1.2 Med «personopplysninger» menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, herunder – men ikke begrenset til - navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Behandling omfatter enhver bruk av personopplysninger, eksempelvis innsamling, registrering, oppbevaring eller utlevering.


1.3 Vi ber om at du leser vår personvernerklæring nøye slik at du er innforstått med hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.


1.4 Dersom du har noen spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, ber vi om at du tar kontakt. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du under punkt 2.3.


2. Behandlingsansvar2.1 M2 Norge AS, org.nr. 913 752 260, ved styret er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler. Det daglige behandlingsansvaret knyttet til selskapets virksomhet er delegert til daglig leder.


2.2 Med «behandlingsansvarlig» menes den fysiske eller juridiske personen som bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene som benyttes i denne forbindelse.


2.3 Alle henvendelser vedrørende M2 sin håndtering av personopplysninger kan rettes til:


Juridisk direktør Ina Annett Grunnvåg
Tlf. 99 44 86 33
E-post: iag@m2.no


3. Formål og behandlingsgrunnlag


3.1 Generelt


3.1.1 M2 samler inn og behandler personopplysninger til ulike formål avhengig av hvordan vi har kommet i kontakt med deg.


3.1.2 All behandling av personopplysninger skal skje i overenstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).


3.1.3 Vi behandler ikke dine personopplysninger for andre formål enn personopplysningene ble innhentet for, med mindre det foreligger selvstendig behandlingsgrunnlag for slik behandling.


3.2 M2 behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:


3.2.1 Du er ansatt i M2


Ansatte i M2 henvises til M2 sin interne personvernerklæring.


3.2.2 Du besøker våre nettsider www.m2.no


Informasjonskapsler («cookies») er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker våre nettsider.


Når du besøker m2.no installerer vi informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre. Behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke, jf. ekomloven § 2-7b. Dette da du gjennom innstillinger i din nettleser har akseptert nevnte informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du når du måtte ønske trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser. Vi gjør oppmerksom på at dette vil medføre at våre nettsider ikke vil fungere optimalt.


Dersom du har samtykket til det, kan vi også bruke såkalte frivillige informasjonskapsler med det formål å analysere bruken av våre nettsider med Google Analytics i den hensikt å forbedre nettsidenes funksjonalitet og brukeropplevelse. Google Analytics samler eksempelvis inn data på hvor ofte du besøker vår nettside, hvor lenge du befinner deg på den, hvilke artikler du besøker og hvilke nettsider du besøkte før du kom til oss.


Google Analytics samler kun inn din IP-adresse. Vi sammenstiller ikke informasjonen vi får fra Google Analytics med andre personopplysninger.


Vi vil videre kunne benytte frivillige informasjonskapsler til Facebook Pixel. En Facebook pixel er en programvare/plug-in som samler informasjonskapsler fra din nettleser og formidler disse til Facebook der informasjonen sammenstilles med din Facebook-profil. Informasjonen kan være knyttet til din brukeratferd (eksempelvis kjønn, alder, interesser) eller handlinger du utfører (eksempelvis klikk på lenker). Informasjonen benyttes til analyseformål, målrettet annonsering basert på din brukeratferd (remarketing) samt identifisering av målgrupper for annonsering.


Behandlingsgrunnlaget for ovennevnte er samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake via cookie-panelet du finner på våre nettsider.


3.2.3 Du er ansatt, kunde eller leverandør av en håndverkerbedrift som benytter seg av M2 sitt forretningskonsept for håndverkerbedrifter


M2 tilbyr et forretningskonsept for håndverkertjenester, og vil i denne forbindelse tidvis behandle personopplysninger tilhørende ansatte, kunder eller leverandører av medlemsbedriften. Formålet med denne behandlingen er å utføre de tjenester som følger av medlemskonseptet, og behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b), all den tid behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.


I den grad det utøves juridisk bistand som ledd i ovennevnte forretningskonsept, utøves denne iht. domstolloven kap 11. Evt. advokatoppdrag inngås med medlemsbedriften som juridisk person, men det vil normalt være minst èn kontaktperson som opptrer på vegne av medlemsbedriften og som således vil få sine personopplysninger registrert og behandlet i anledning saken. Opplysninger som behandles i forbindelse med et advokatoppdrag vil normalt også inneholde personopplysninger om tredjepersoner, herunder motparter. Slike tredjepersoner vil ikke ha rett til informasjon eller innsyn i de personopplysninger som M2 har behandlet om dem som ledd i et advokatoppdrag, jf. advokatens lovfestede taushetsplikt. Behandlingsgrunnlaget ved håndtering av advokatoppdrag under medlemskonseptet for håndverkerbedrifter vil være at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med medlemsbedriften, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b). Det kan også være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser i anledning oppdraget, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c). For behandling av personopplysninger om tredjepersoner vil i tillegg behandlingsgrunnlaget kunne være artikkel 6 nr. 1 bokstav f) når behandlingen av opplysningene er nødvendige for å løse oppdraget og den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter/frihet ikke går foran og krever vern av personopplysningene.
I noen tilfeller kan det bli nødvendig å behandle særlige kategorier personopplysninger. I slike tilfeller vil vi i tillegg ha samtykke fra den registrerte, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 a) eller behandlingen anses nødvendig for å forsvare et rettskrav, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 2 f). Alle opplysninger i tilknytning til et advokatoppdrag vil arkiveres i 10 år etter at saken er avsluttet, før opplysningene blir slettet/dokumentasjonen blir makulert.


3.2.4 Du er i kontakt med M2 i tilknytning til en rekrutteringsprosess


Dersom du er i kontakt med M2 direkte i rekrutteringsøyemed, vil vi normalt motta personopplysninger i tilknytning til din søknad, herunder navn, kontaktinformasjon, fødselsdato, utdanning, informasjon om tidligere arbeidsgiver, referanser og evt. andre opplysninger som måtte fremgå av din søknad eller CV. Behandlingsgrunnlaget for ovennevnte er samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Vi vil i så tilfelle slette alle opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din jobbsøknad og din søknad vil ikke bli behandlet ytterligere.


3.2.5 Du har kommunisert med M2 i andre sammenhenger


Dersom du kommuniserer med oss via e-post, telefon eller kontaktskjema på våre nettsider vil vi lagre dine personopplysninger i den grad det anses nødvendig for å behandle henvendelsen. Behandlingsgrunnlaget for å oppbevare disse opplysningene er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), da vi har en berettiget interesse i å lagre personopplysningene dine for å kunne behandle din henvendelse og sikre evt. nødvendig dokumentasjon i denne forbindelse. Personopplysningene vil slettes når de ikke lenger er nødvendige for formålet de er samlet inn for.


3.2.6 Du er kontaktperson hos en av M2 sine leverandør


Personopplysninger tilhørende kontaktpersoner hos våre leverandører vil registreres i den grad det er nødvendig for å administrere leverandørforholdet. Personopplysningene som samles inn vil normalt være begrenset til navn, stilling, e-post og telefonnummer. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å lagre personopplysninger som er nødvendige for å administrere våre leverandørforhold med tilhørende rettigheter og forpliktelser, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f). Personopplysningene vil slettes når de ikke lenger er nødvendige for formålet de er samlet inn for, med mindre annet følger av M2 sine rettslige forpliktelser. Hvis så er tilfellet, vil behandlingsgrunnlaget for videre behandling av personopplysningene være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c).


3.3 M2 er rettslig forpliktet til å behandle dine personopplysninger


I enkelte tilfeller er behandling av personopplysninger nødvendig for å oppfylle de rettslige forpliktelsene som påhviler M2, eksempelvis i tilknytningen til regnskaps- og bokføringslovgivningen eller hvitvaskingsloven. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling av personopplysningene være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c).


4. Oppbevaring og sletting av personopplysninger


4.1 M2 oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formål personopplysningene er samlet inn for, med mindre annet fremgår av ufravikelig lovgivning.
4.2 Dersom M2 behandler dine personopplysninger på bakgrunn av samtykke, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake og vår behandling av dine personopplysninger vil opphøre.


5. Utlevering av personopplysninger


5.1 M2 utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter uten rettslig grunnlag. Slikt rettslig grunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte eller lovpålagte forpliktelser.


5.2 For å kunne utøve vår virksomhet er vi avhengig av samarbeidspartnere som kan bistå med utvikling, leveranse og drift av våre systemer og tjenester (databehandlere). Alle våre databehandlere behandler personopplysninger innenfor EU/EØS, og er pålagt å følge gjeldende personvernlovgivning. De er i denne forbindelse også forpliktet til å besørge nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte. M2 inngår skriftlige databehandleravtaler med alle sine databehandlere.


Per i dag benytter M2 følgende kategorier databehandlere:
i) Leverandører på IT-tjenester, utvikling og forvaltning av nettsider.
ii) Leverandører på innholdsproduksjon (tekst, foto, film).
iii) Regnskap og revisjon


5.3 M2 behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.


6. Sikkerhetstiltak

M2 har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger behandles på en trygg måte.
Vi har etablert sikkerhetstiltak og prosedyrer for å beskytte personopplysningene fra uautorisert tilgang, bruk eller formidling. Det gjennomføres risikovurderinger for behandling av personopplysninger.
Vi har inngått databehandleravtaler med alle leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne, der de påtar seg samme grad av sikkerhet som vi har for vår behandling av personopplysninger.
Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på våre vegne. Disse partene er underlagt konfidensialitetsplikt.
Det er etablert rutiner for håndtering av brudd på personvernregelverket, og vi vil, dersom det foreligger brudd som medfører risiko for personvernet til de personopplysningene gjelder, sende avviksmelding til Datatilsynet så raskt som mulig og senest innen 72 timer etter bruddet ble oppdaget. Medfører bruddet høy sannsynlighet for personvernet til de bruddet gjelder, vil vi også varsle disse.


7. Dine rettigheter


7.1 I henhold til gjeldende personvernregelverk har du som registrert en rekke rettigheter. Disse vil vi redegjøre for i det følgende.


7.2 Du har krav på informasjon om hvorvidt, og evt. hvordan, vi behandler dine personopplysninger. Gjennom denne personvernerklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Dersom du skulle ha behov for eller ønske om ytterligere informasjon ber vi deg ta kontakt med vår kontaktperson oppført under punkt 2.3.


7.3 Du har med de unntak som følger av personopplysningsloven § 16 rett til å be om innsyn i personopplysninger vi behandler eller har behandlet om deg.


7.4 Du kan be oss rette eller supplere personopplysninger som er feilaktige eller misvisende.


7.5 Du kan be oss slette dine personopplysninger. Unntak gjelder der vi har annet rettslig grunnlag for oppbevaring av dine personopplysninger. Vi vil i så tilfelle informere deg om dette etter behandling av din anmodning om sletting, med informasjon om behandlingsgrunnlag samt når personopplysningene kan påregnes slettet.


7.6 Under visse omstendigheter kan du be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger og/eller protestere mot behandlingen av disse. I henhold til personvernforordningen artikkel 21, er dette aktuelt i følgende tilfeller:
a) Du bestrider riktigheten av personopplysningene - behandlingen stanses i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
b) Behandlingen er ulovlig, og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.
c) Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


7.7 Dersom M2 behandler dine personopplysninger på bakgrunn av samtykke, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake.


7.8 Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller avtale, kan du be oss om å overføre dine personopplysninger til deg eller en annen behandlingsansvarlig i et strukturert og maskinlesbart format (dataportabilitet).


7.9 Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss. Kontaktinformasjon til kontaktperson finner du under punkt 2.3.


Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.


8. Endringer

M2 forbeholder seg retten til å oppdatere denne personvernerklæringen ved behov. Oppdatert personvernerklæring vil alltid ligge på våre nettsider (www.m2.no/personvernerklæring).


9. Klagemuligheter

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke er i henhold til gjeldende personvernlovgivning, håper vi du tar kontakt med oss via vår kontaktperson angitt i punkt 2.3.
Alternativt, eller dersom ovennevnte kontakt ikke skulle føre frem, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformasjon finner du på www.datatilsynet.no/Om-Datatilsynet/Kontakt-Oss.


Sist oppdatert 13.09.2023