Brukervilkår

1. Generelt


Disse vilkårene (“Brukervilkårene”) regulerer bruken av m2.no (“M2”), herunder de markedsplattformer- og tjenester som M2 tilbyr.


M2 er et digitalt magasin relatert til eiendom, interiør og livsstil. Foruten å være et nettmagasin med redaksjonelt innhold, er M2 også en markedsplattform for utvalgte tilbydere av eiendomsrelaterte produkter og tjenester.


Brukervilkårene gjelder for alle bestiller tjenester eller markedsfører seg på M2.


Annonseprodukter kan kun bestilles av næringsdrivende (“Oppdragsgiver”). Alle Oppdragsgivere må ha en brukeravtale med M2 for å kunne benytte M2 sine tjenester (“Brukeravtalen”). Brukervilkårene suppleres av Brukeravtalen og M2 sin personvernerklæring. Ved evt. motstrid mellom Brukeravtalen og Brukervilkårene vil Brukeravtalen ha forrang.


Brukervilkårene vil bli revidert ved behov. Oppdaterte brukervilkår vil til enhver tid finnes på våre nettsider, og vil måtte gjennomleses og godkjennes forut for bestilling av markedsføringstjenester.


2. Kontakt


M2 eies av M2 Norge AS (“M2”), org.nr. 913 752 260.


Henvendelser forbundet med M2 kan rettes til post@m2.no eller tlf. 90 70 70 70.


3. Personvern


M2 vil etter omstendighetene innhente og behandle personopplysninger for å kunne levere våre tjenester. Vi redegjør i vår personvernerklæring for når, hvordan og på hvilket grunnlag vi behandler personopplysninger, og oppfordrer alle til å sette seg inn i disse. Her kan du også finne veiledning rundt dine rettigheter og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å benytte deg av disse.


M2 sin personvernerklæring finner du på www.m2.no/personvernerklæring.


4. Rettigheter


Eiendomsrett, opphavsrett og andre materielle og immaterielle rettigheter til de produserte annonser tilfaller Oppdragsgiver så snart betaling har skjedd, med de begrensninger som følger av avtale eller ufravikelig lov. Oppdragsgiver gir imidlertid Oppdragstaker en ubegrenset og vederlagsfri rett til å markedsføre materialet på sine digitaler flater, herunder m2.no, annonser, sosiale medier m.m., med mindre annet er særskilt avtalt.


M2 har og beholder eierskap og rettigheter til egne verktøy og metodegrunnlag.


Grunnlagsmaterialet som Oppdragsgiver har stilt til M2s disposisjon i forbindelse med innholdsproduksjon er undergitt Oppdragsgivers opphavsrett og forblir Oppdragsgivers eiendom.


5. Ansvar og begrensninger


Oppdragsgiver er ansvarlig for å opptre iht. gjeldende regler og retningslinjer ved bruk av M2 sine tjenester.


Oppdragsgiver er videre selv ansvarlig for at informasjonen som publiseres er korrekt og fullstendig, samt at Oppdragsgiver har nødvendige rettigheter og/eller tillatelser til å benytte det materialet vedkommende markedsfører på M2 sine plattformer, herunder bilder, tekst, personopplysninger og annen form for informasjon eller dokumentasjon. Oppdragsgiver er videre selv ansvarlig for å overholde kravene i markedsføringsloven, og evt. eiendomsmeglingsloven, ved markedsføring av eiendom, produkter eller tjenester.


Oppdragsgiver er selv ansvarlig for evt. sanksjoner eller krav av offentligrettslig eller privatrettslig karakter foranlediget av at vedkommende har opptrådt i strid med gjeldende regelverk eller uten nødvendige rettigheter/tillatelser ved markedsføring på M2 sine digitale flater.


Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende eller som er egnet til å forringe brukeropplevelsen til M2s lesere er ikke tillatt.


Kommersielt videresalg eller gjenbruk av innholdet på M2, det være seg annonser eller redaksjonelt innhold, er ikke tillatt uten samtykke fra M2.


Oppdragsgiver kan ikke overføre rettigheter eller forpliktelser under Avtalen uten skriftlig samtykke fra M2.


5.1 Særlig om M2 Prospekt


For annonser som faller inn under M2 Prospekt gjelder det ingen tidsbegrensning. Annonsen kan ligge ute så lenge bruker ønsker, og kan deaktiveres og reaktiveres så mange ganger man ønsker. Man kan imidlertid ikke gjenbruke annonsen til et annet objekt eller annonsebudskap.


Det er ikke tillatt å markedsføre flere objekter i samme annonse, med mindre annet er særskilt avtalt.


Bruker kan i annonsen linke til digital salgsoppgave, annen informasjon på egne nettsider eller andre relevante informasjons- eller markedsføringskanaler. M2 står ikke ansvarlig for innhold det linkes til på våre digitale flater verken helt eller delvis.


Leveranseproduktet inkluderer èn revidering etter kundens ønske. Ved ønske om revidering utover dette kan arbeidet faktureres etter medgått tid.


5.2 Særlig om display- eller bannerannonsering


Ved kjøp av display- eller bannerannonsering gjelder de individuelle avtalevilkår, supplert av Brukervilkårene, personvernerklæring og gjeldende regelverk.


6. Ansvarsbegrensning


M2 sine digitale flater kan tidvis være helt eller delvis utilgjengelige som følge av vedlikehold eller annet, og M2 garanterer ikke for kontinuerlig funksjon og/eller tilgjengelighet til våre flater eller tjenester. M2 kan ikke holdes ansvarlig for evt. konsekvenser, skape eller tap forårsaket av at våre flater eller tjenester ikke kan benyttes som forutsatt.


Ved bruk av M2 som annonse- eller markedsplattform vil M2 henvise til tilbydere som leverer produkter eller tjenester (“Tredjepartsinnhold”). M2 har verken kontroll over, eller ansvar for, tredjepartsinnhold, ei heller tilbyderens digitale flater, deres kundehåndtering eller leveranser. M2 er ikke part i avtaler inngått mellom sine brukere og tilbydere, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. tvister eller tap som måtte oppstå I tilknytning til en avtale mellom bruker og ekstern tilbyder.


M2 er ikke ansvarlig for evt. manglende resultater, herunder henvendelser, salg eller fortjeneste, forbundet med markedsføring hos oss.


For det tilfellet at annonser skulle bli fjernet eller få redusert tilgjengelighet utover det som må påregnes av midlertidig karakter, er M2 sitt evt. erstatningsansvar oppad begrenset til annonsekostnaden. M2 er ikke ansvarlig for annet direkte eller indirekte tap.


7. Leveransebeskrivelse- og betingelser


Leveransebeskrivelse- og betingelser følger av den avtale som er gjort ved digital bestilling.


7. Skadesløsholdelse


Oppdragsgiver forplikter seg til å holde M2 skadesløs for evt. krav som måtte rettes mot M2 foranlediget av at Oppdragsgiver har benyttet M2 sine flater til markedsføring som er i strid med gjeldende regelverk, Brukeravtalen, Brukervilkårene eller tredjeparts rettigheter.


8. Mislighold


M2 forbeholder seg retten til å fjerne annonser som er, eller mistenkes å være, i strid med gjeldende regelverk, Brukeravtalen, Brukervilkårene eller tredjeparts rettigheter uten forhåndsvarsel.


M2 forbeholder seg videre retten til å utestenge brukere som benytter, eller forsøker å benytte, M2 sine flater på en måte som bryter med Brukervilkårene. Ved usikkerhet knyttet til hvorvidt bruken representerer et mislighold som kvalifiserer til utestengelse skal bruker så langt mulig få anledning til å uttale seg før M2 fatter en beslutning.


Det gis ikke refusjon for annonsekostnader ved sletting av annonse eller utestengelse som følge av mislighold.


9. Endringer


M2s digitale flater, verktøy og markedsføringsprodukter kan bli gjenstand for endringer. Endringer krever ikke samtykke fra bruker. Vesentlige endringer, eller endringer som påvirker publiserte/aktive annonser skal så langt mulig varsles rimelig tid i forkant.


10. Lovvalg og tvisteløsning


Ved misnøye eller innsigelser knyttet til M2 sine leveranser oppfordres du til å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du i Brukervilkårene punkt 2.


Tvister mellom M2 og Oppdragsgiver som ikke lar seg løse i minnelighet skal løses ved de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting, jf. tvisteloven § 4-6.


Sist oppdatert 16.01.2024